ثبت شرکت

فرق شرکت سهامی عام و خاص

ثبت شرکت

فرق شرکت سهامی عام و خاص عبارت است از: شرکت سهامی عام: متعلق به دولت است و دارای سهامداران عمومی است. سهام این نوع شرکت در بازار بورس به صورت عمومی عرضه میشود. موسسان شرکت حداقل 20% از سرمایه خود را تعهد میکنند و حداقل 35% از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت سپرده میکنند.
شرکت سهامی خاص: شرکت های سهامی خاص تعلقی به دولت نداشته و از تعداد سهامداران اندک تشکیل می شود. موسسان شرکت حداقل 35% از سرمایه خود را تعهد میکنند و حداقل 50% از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت سپرده میکنند. این تفاوت ها در قوانین و مقررات شرکتها و قانون تجارت تعیین شده است. همچنین، هزینه ثبت شرکت سهامی عام و خاص نیز ممکن است متفاوت باشد .

ثبت شرکت

فرق شرکت سهامی عام و خاص از نظر اداره و مدیریت شرکت عبارت است از:
مدیریت شرکت سهامی عام بیشتر تحت نظارت دولت و سازمان های مربوطه است و مدیران شرکت باید از قوانین و مقررات دولتی پیروی کنند. در حالی که در شرکت سهامی خاص، مدیریت شرکت بیشتر به دست خود صاحبان سهام است و آنها می توانند بر اساس تصمیمات خود، شرکت را مدیریت کنند. در شرکت سهامی عام، مدیران شرکت باید از قوانین و مقررات دولتی پیروی کنند و ممکن است برای انجام تصمیمات بزرگتر نیاز به تایید دولتی داشته باشند.
در حالی که در شرکت سهامی خاص، صاحبان سهام می توانند بر اساس تصمیمات خود، شرکت را مدیریت کنند و برای انجام تصمیمات بزرگتر نیاز به تایید دولتی ندارند. در شرکت سهامی عام، ممکن است مدیران شرکت به دلیل نزدیکی به دولت و سازمان های مربوطه، برای انجام تصمیمات خود از تایید دولتی برخوردار باشند. در حالی که در شرکت سهامی خاص، صاحبان سهام مستقل از دولت هستند و می توانند بر اساس تصمیمات خود، شرکت را مدیریت کنند.

فرق شرکت سهامی عام و خاص از نظر شرایط تشکیل و ثبت چیست؟

فرق شرکت سهامی عام و خاص از نظر شرایط تشکیل و ثبت عبارت است از:
1. شرایط تشکیل: شرکت سهامی عام متعلق به دولت است و دارای سهامداران عمومی است، در حالی که شرکت سهامی خاص به هیچ عنوان به دولت تعلق ندارد و تعداد سهامداران یا اعضای آن بسیار اندک است.
2. شرایط ثبت: هزینه ثبت شرکت سهامی عام و خاص ممکن است متفاوت باشد و بهتر است با مراجع ثبت شرکت در شهرستان مورد نظر تماس گرفته شود.
3. شرکت سهامی عام در بخش هایی از اقتصاد که به دلیل اهمیت استراتژیک و تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور، نباید به دست شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی برسد، تشکیل میشود، در حالی که شرکت سهامی خاص یک شرکت بازرگانی است که تمام سرمایه آن توسط موسسین به دست میآید و سرمایه در آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود است.